Botaniska trädgården i Göteborg och Sveriges Lantbruksuniversitet har undersökt hur stora utsläpp olika trädarter som planteras i stadsmiljö orsakar och hur snabbt dessa kompenseras. Tre träd som är mer eller mindre vanliga i stadsmiljöer; rödek, vitpil och tall, undersöktes. Alla utsläpp från odlingsfasen räknades in: förbrukning av bränslen, energi, material, leverans, plantering och etablering. Odlingsperioden var 7,5 år för vitpil, 11 år för rödek och 12 år för tall.

Det visade sig att plantskoleodlingen av tall och rödek orsakade 19 kg koldioxid medan vitpil orsakade ungefär 14 kg. Den överlägset största utsläppsfaktorn var användning av fossil torv som är vanlig i odlingsjord. Utsläppen för transporten från plantskolan i Trelleborg blev 4 kg till Helsingborg, 21 kg till Stockholm och 48 kg till Umeå.

Störst blev utsläppen under skötsel och etablering på de nya växtplatserna. Under denna period handlade det framför allt om fossila bränslen under planteringen och produktionen av det kompostmaterial som användes i rabatter där trädet planterades. Mätningar som gjordes 16 år efter utplanteringen visar dock att träden efter denna tid lagrat betydligt mer koldioxidekvivalenter än vad de gett upphov till under uppväxtfasen. Exempelvis hade de vitpilar som planterades i Helsingborg då ett nettoupptag av koldioxid på 832 kg. Motsvarande siffra för rödek var 565 kg och för tall 71 kg.

Tallens låga nettosiffra förklaras av att det är ett långsamtväxande träd. Det var också det enda trädet som fick en minussiffra (-46) vid planteringen i Umeå, på grund av den långväga transporten och det kallare klimatet där.

– Vår studie visar tydligt hur viktigt det är att de träd som planteras i våra städer är rätt sorts träd och att de får etablera sig på ett bra sätt för att bli livskraftiga. Genom det kan de länge efter sina första 15 år hjälpa oss att nå de klimatmål som är nödvändiga förr oss i Sverige och i övriga världen, säger Henrik Sjöman, en av forskarna bakom studien.

Läs mer om studien.

Denna artikel har skrivits i samarbete med Miljö online.