På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet kartlagt hur näringslivet arbetar och följer upp sitt arbete med biologisk mångfald. Det visade sig att det finns stora skillnader mellan företag av olika storlekar och mellan företag som har direkt eller indirekt påverkan på den biologiska mångfalden.

Större företag har mer resurser att följa upp, vilket i sig inte är anmärkningsvärt, medan mindre företag behöver mer stöd i detta arbete.

Det är också intressant att se att företag som har verksamheter med direkt påverkan på biologisk mångfald, till exempel genom markanvändning som skogs- och jordbruk, har ofta ett mer etablerat arbete , och ibland även mål för biologisk mångfald som de följer upp. Företag som har verksamheter med mer indirekt påverkan på biologisk mångfald, till exempel genom sina leverantörskedjor eller via insatsvaror, har vanligtvis påbörjat det strategiska arbetet med biologisk mångfald och etablera en struktur för mätning och uppföljning men har en längre resa att göra.

Rapportens resultat visar också att många företag upplever att det finns en komplexitet i att mäta och följa upp påverkan på den biologiska mångfalden.

Bild av J Garget från Pixabay

Bild av J Garget från Pixabay

 

Rapporten publicerades i maj 2022.

Läs hela artikeln här: Näringslivets arbete med biologisk mångfald