Stort engagemang för ekosystemtjänster
Det finns ett stort engagemang hos svenska kommuner när det gäller att arbeta med ekosystemtjänster. Det visar en ny studie från Ekologigruppen AB.
I projektet har Ekologigruppen intervjuat sex kommuner om deras arbete med ekosystemtjänster. Kommunerna har bland annat fått svara på hur ekosystemtjänster integreras i planprocesser och vilka arbetssätt och rutiner som används. Intervjuerna har sedan sammanställts och de viktigaste faktorerna i arbetet med att integrera ekosystemtjänster i planeringsprocesser identifierats.

Totalt har studien kommit fram till nio generella slutsatser. Slutsatser man menar andra svenska kommuner kan hämta inspiration från i sitt arbete. Två exempel på viktiga faktorer är kontinuerligt samarbete mellan förvaltningar och privata aktörer samt att ha tillgång till lättförståeligt och tydligt kunskapsunderlag.

Ekologigruppen AB poängterar att vi i framtiden behöver förstå att grönska är en del av stadens infrastruktur och att den behöver ges rätt förutsättningar för att fungera.

Talgoxe_hona - foto_Caroline Isaksson

Talgoxe_hona – foto_Caroline Isaksson

– Det är också viktigt att förstå att uppvuxna träd och flerskiktade naturområden generellt sett har en högre kapacitet att leverera ekosystemtjänster, men de tar lång tid att etablera. Att anpassa nya bebyggelsestrukturer kring den natur och de ekosystemtjänster som redan finns är därför bättre, mer effektivt och billigare än att försöka få till ekosystemtjänster i efterhand.

Ta del av hela rapporten här: Integrera ekosystemsjänter i kommunal planering

Artikeln är publiceras i överenskommelse med Miljö-online.