Det är möjligt att öka den biologiska mångfalden markant i städer även med små insatser i mindre grönområden. Detta enligt en ny australiensisk studie.  En ökning av växtmångfalden i ett enda grönområde resulterade efter tre år i sju gånger fler insektsarter.
Studien började med att forskarna 2016 inventerade växter och insekter som kunde hittas på en 195 kvadratmeter stor grönyta i Melbourne. Grönytan, som är omgiven av hårdgjorda ytor och ligger intill en stor väg, bestod då den endast av en gräsmatta och två träd. Forskarna rensade 80 procent av området från ogräs, ny jord tillfördes och tolv inhemska växtarter, som även finns vilt i Australien, planterades. Växterna krävde varken bevattning eller gödsling.

Trollius chinensis 'Golden Queen'

Trollius chinensis ’Golden Queen’

Efter bara ett år hade de planterade inhemska arterna skapat livsmiljöer åt ungefär fem gånger så många insektsarter som innan. Efter tre år hittade forskarna totalt 94 insektsarter, vilket alltså var en sjufaldig ökning jämfört med ursprungsläget.
– I den här studien ger vi robusta empiriska bevis för att ökad grönska i städer ger ekologiska förbättringar. Vi visar hur en liten grön åtgärd som genomfördes i ett tätbebyggt område ledde till stora positiva förändringar i artrikedomen, skriver forskarna i sin slutsats.

Mer information hittar du på Sveriges Radio.

Denna artikel är skriven i samarbete med Miljö online